Pendataan Cagar Budaya yang ada di Kecamatan Jumapolo

Tanggal 28 Maret 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar meninjau lokasi pendataan  Cagar Budaya yang ada di Kecamatan Jumapolo didampingi staf Kecamatan Jumapolo dan Juru Kunci lokasi yang disurvei.  Tempat yang akan diajukan sebagai cagar budaya adalah NAPAK TILAS/PERTILASAN RADEN MAS SAID. Kami merangkum beberapa informasi dari hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat ada beberapa petilsan Raden Mas Said:

A.SENDANG DHAHAR

Namedhar prastawa, duk rikalaka lungguhan walondo ing wewengkon Indonesia, kiranglangkung warsa 1819, wonten sawenching priya agung ingkang mijil saking Kraton Surakarta Hadiningrat, ingkang tinengeran asma RADEN MAS SAID, keplajar kabujung dening walondo, hanggenya lumajar ngantos dumugi ing lengkeh ing padusunan Dawung RT.015 RW.007 Desa Kedawung Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, Karana ngraosaken sayah, ngelak saha ngelih lerem sahono, wonten papan ingkang ledok Kanjeng Gusti nancepaken tekenipun karana sabdo mijil toya wening, kalampahan dahar sahan gunjuk, ngantos amangke papan meniko sinebat SENDANG DHAHAR.

B. SENDANG DRAJAT

Menggah ginanipun rikalasemanten saking sedaya sami percaya kathah para tamu sakkiwotengenipun padusunan dawung sowan mbeto pirantos botol menopo diligen mendhet toyanipun dipun paringaken ingkang gerah saget waluyo jati ugi kangge para wanita saben malam jum’at kliwon sami siram wonten sendang meniko ngendikanipun awet ayu, ugi kangge panyuwunan minggah derajat/pangkat sami kepareng wonten sendang meniko.

C. SENDANG LANANG

Wonten sak pinggiripun saben wonten sendang lanang papanipun Wonten sak kidulipun sendang dhahar wekdal sakmeniko toyanipun kirang Bening rikala semanten nyuwun kabangun kalian karang pedusun Dusun Dawung.

D. PUNDHEN SONO

Paripurna dhahar dalasan ngunjuk RADEN MAS SAHID ngalajengaken Lumampah mangetan ngantos dumugi papan ingkang mundhukul, lerem Sahono ing papan meniko nancepaken tekenipuning kang dumados saking Galih Sono, kapuja krana sabda lajeng tuwuh kajeng sono , Dumugi ing titi Wanci sakmeniko , papan samangke dados papan pasujarahan ingkang sinebat PUNDHEN SONO . Kajeng Sono meniko mboten saget diginakaken para wargo masyarakat sekitaripun , awit menawi wanton cobi-cobi ginakaken sanget mbedakalani.

E. GUWA SALAK

 

Pambujungin mengsah sang sayangarangsek RADEN MAS SAHID mlajar san saya mangetan kapereng mangaler lajeng dumugi ing Lepen Salak ing papan puniko wonten Guwa ingkang prayogi kagem sesinggahan murih mboten kadenangan dening mengsahawit jaman penjajahan belanda ugi jepang wargo masyarakat sami ajrih, sami mlajar datengGuwa. Rehdenepapan puniko katah tetuwuhan salak pramilo papan puniko kasebat GUWA SALAK, ingkang mapan wonten ereng-ereng LepenSalak, emanipun Guwa Salak samangke sampun karobah toya Lepen Salak awit sakcelakipun kabangun Bendungan Irigasi.

Sumber : Tokoh Masyarakat Desa Kedawung Kecamatan Jumapolo